top of page

Sözleşmeler ve Yasal Bilgilendirme

Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : SİLİFKE MARKET
Adresi : Kocabük Mevkii Sökün Mahallesi 33940 Silifke / Mersin
Telefon : 0544 116 67 33
e-posta: silifkemarket@gmail.com

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı : Xxxx XXXXXXXX
Adresi:
Telefon:
e-posta:
 

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.silifkemarket.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :
 

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
Toplam 41,60 ₺

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, internet sitesinde (www.silifkemarket.com.tr) sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgilendirmeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- www.silifkemarket.com.tr sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6.madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

SİLİFKE MARKET

ALICI

Xxxx XXXXXXXX

Kişisel Verilerin (KVK) İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, pazarlama bilgileri ve işlem güvenliği bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz ile izin vermeniz halinde pazarlama bilgileriniz; veri sorumlusu olarak Silifke Market tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 

Veri işleme amacı

Veri Kategorisi

Mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği

Hukuk işlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama

İzin vermeniz halinde, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik, iletişim

 

 3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, ve hukuk işlerinin yürütülmesi amacıyla hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

 

4. Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan veya 3. kişilerden; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve pazarlama faaliyetlerimiz özelinde “ilgilisinin açık rızasının alınması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla toplanmaktadır.     

 

5. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.silifkemarket.com.tr web sayfamızda yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; silifkemarket@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile silifkemarket@gmail.com e-posta adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Kocabük Mevkii Sökün Mahallesi 33940 Silifke / Mersin adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Ödeme Yöntemleri

- Kredi Kartı
- Dijital Ödeme

- Havale / EFT (Diğer kanallardan alışveriş yapıldığında)

bottom of page